JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Zalig

Titus 3:3 - 6

Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en elkander hatende.Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes; Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker;

Zalig. Zalig heeft een aantal betekenissen. Onder christenen is de meest bekende natuurlijk: Het eeuwige heil deelachtig.

Zalig

Ben jij al zalig? En zo ja, waarom dan?

Een goede kans dat je zegt:"omdat ik geloof in Jezus", of iets in die richting. "Jezus is voor mijn zonden gestorven", kan ook zo'n antwoord zijn.

Maar, dat staat in Titus in ieder geval niet.

heeft Hij ons zalig gemaakt... door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes.

Hoe wordt je zalig: door wedergeboorte.

Een tekst die er ook iets over zegt is Handelingen 16:31:

En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.

Let goed op wat er staat: zalig WORDEN, en niet: zalig ZIJN.

En dan begrijp ik het als volgt: geloof, zalig worden, wedergeboorte, zalig zijn.

Geloof en wedergeboorte volgen niet altijd direct op elkaar, daarentegen, na de 2e toespraak van Petrus in handelingen is dat wel van toepassing.
Het begint in ieder geval met geloof, in Jezus Christus. En als je niet zeker bent of je wedergeboren bent; de Vader in de Hemel is één gebed bij je vandaan. Vraag erom! Het kost je niets, de prijs is al lang betaald.

Halleluja!

Zegen!

Onderwerpen
Laatste bericht
Volgende bericht
Gesprek laden