JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Wanneer is Jezus Christus gekruisigd, gestorven en begraven?

Woensdag.

Kan niet anders.

Jezus zegt zelf, en daar bestaat geen enkel discussie over, dat Hij 3 dagen en 3 nachten in het graf zal zijn. Dus niet 3 dagen en 2 nachten, of, beweren dat als Hij in het graf wordt gelegd, dan telt dat ook als een dag en ga zo maar door met van alles te verzinnen om de vrijdag-leugen te rechtvaardigen.

3 dagen én 3 nachten

Matthëus 12:40

Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.

Marcus 8:31

En Hij begon hun te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en na drie dagen wederom opstaan.

Dat lijkt me duidelijk.

Opgestaan op zondag

Lukas 24:1 en 2

En op den eersten dag der week, zeer vroeg in den morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen, die zij bereid hadden, en sommigen met haar.
En zij vonden den steen afgewenteld van het graf.

De eerste dag der week is zondag en ze gingen zéér vroeg in de morgenstond, dus de zon begon er aan te komen, maar het was nog behoorlijk donker. Vroeg, zéér vroeg. En Jezus was al opgestaan. Hij zou zelfs al eerder kunnen zijn opgestaan, op zaterdag. Maar dat laatste is erg makkelijk te ontkrachten:

Marcus 16:9

En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had.

Terugrekenen

Laten we even 6 uur 's morgens aanhouden. Als je dan telkens 1 nacht en 1 dag terug rekent dan ziet dat er als volgt uit:

-1zaterdag morgen 6 uur1 dag + 1 nacht
-2vrijdag morgen 6 uur2 dagen + 2 nachten
-3donderdag morgen 6 uur3 dagen + 3 nachten


Hier zit je dus al op donderdagmorgen 6 uur. Het precieze tijdstip van opstaan wordt niet genoemd in de Bijbel, maar kan dus ergens in de zaterdag-op-zondagnacht hebben plaats gevonden.
Bedenk wel, een dag begint volgens de Bijbel na zonsondergang!

En Jezus is gestorven net voor zonsondergang. Verder had men haast om Hem te begraven, want de sabbat begon...

Mattëus 27:57 - 60

En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus, en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus, dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelve in een zuiver fijn lijnwaad. En leide dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had; en een groten steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg.

Marcus 15: 42, 43

En als het nu avond was geworden, dewijl het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat; Kwam Jozef, die van Arimathea was, een eerlijk raadsheer, die ook zelf het Koninkrijk Gods was verwachtende, en zich verstoutende, ging hij in tot Pilatus, en begeerde het lichaam van Jezus.

Misschien denk je nu: zie je wel, vóór de sabbat, dus dat móet op vrijdag zijn.

Het was avond geworden. Kortom, rond zonsondergang.

Maar, niet de zaterdag-sabbat. De Bijbel spreekt ook over hoog-sabbatten of hoogtijden en die dagen moesten net zo gehouden worden als de gewone sabbat. Zie o.a. Leviticus 23. En het was voor die hoogtijd, voor die sabbat, dat Jezus begraven werd.

Bewijs

Marcus 16:1,2

En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden.

Let op! De vrouwen kopen hier specerijen nádat de sabbat voorbijgegaan is.

Lucas 23: 54 - 56

En het was de dag der voorbereiding, en de sabbat kwam aan. En ook de vrouwen, die met Hem gekomen waren uit Galilea, volgden na en aanschouwden het graf, en hoe Zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde, bereidden zij specerijen en zalven; en op den sabbat rustten zij naar het gebod.

En hier bereiden ze die specerijen en rusten op de sabbat!

Specerijen eerst bereiden en ze daarna pas kopen. Dat is wel heel knap ;)

De juiste chronologie is als volgt:

  1. De sabbat is voorbij
  2. Specerijen gekocht
  3. Specerijen bereid
  4. Rusten voor de sabbat

En dan moet je 2 sabbatten hebben gehad. De Bijbel is waarheid en getuigt! En een sabbat loopt van zonsondergang tot zonsondergang en dan mocht je echt geen specerijen kopen of bereiden.

  • (hoogtijd)sabbat - donderdag
  • specerijen kopen en bereiden - vrijdag
  • sabbat - zaterdag
  • opstanding - zondag

Samenvattend

Op onze woensdag-avond begraven. Vanuit Bijbels/Joods perspectief is het net wel, net niet, donderdag. De zon is net onder of net niet. Ik vermoed "net onder". Dus, donderdag, maar doet er verder niet toe.

Dan volgt de donderdagnacht+dag (1), vrijdagnacht+dag (2), zaterdagnacht+dag (3).

En dan op onze zaterdag-avond/-nacht/zondag-nacht/-morgen opgestaan.

Kortom, 3 dagen én 3 nachten en nog een beetje. Zoals Jezus het zelf zei: ná drie dagen zal ik opstaan.

Halleluja!

Onderwerpen
Laatste bericht
Volgende bericht
Gesprek laden