JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Verleden tijd

Teruggaan naar je verleden om genezing te ontvangen. Dat klinkt best goed. Maar is het ook goed? Ik heb er mijn twijfels over. En elke keer als het op mijn pad komt, dan blijven die twijfels en ik heb in de afgelopen jaren geleerd dat je die twijfels niet opzij moet schuiven en je er mee aan de slag moet: wat zegt God?

Je verleden kan bijzonder bruut zijn geweest en daar kun je nu nog steeds behoorlijk last van hebben. Sterker nog, je zou bepaalde zaken diep weggestopt kunnen hebben, waar je nu onbewust last van hebt. Kun je dat verbeteren, kun je genezing ontvangen door terug te gaan naar het verleden?
Als ik het zo opschrijf, dan zou ik ja zeggen... maar ik ben ik en we moeten niet vergeten dat het (Levende) Woord Waarheid is. Ik kan wel met al mijn wijsheid en kennis er iets van vinden, psychologisch is het zeker te onderbouwen, maar is dat Waarheid?

Lukas 9:62

En Jezus zeide tot hem: Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods.

Wat staat hier? Iemand die achterom blijft kijken is niet bekwaam tot het Koninkrijk Gods. Niemand!
En waarom zegt Jezus dit?
In de verzen ervoor komen er 3 personen voorbij en het gaat over Jezus volgen. 2 van die personen willen eerst zaken uit het verleden in orde maken vóórdat ze Jezus denken te kunnen volgen.

Lukas 9: 59 en 61

En Hij zeide tot een anderen: Volg Mij. Doch hij zeide: Heere, laat mij toe, dat ik heenga, en eerst mijn vader begrave.
En ook een ander zeide: Heere, ik zal U volgen; maar laat mij eerst toe, dat ik afscheid neme van degenen, die in mijn huis zijn.

En dan zegt Jezus: Niemand die aan het werk gaat en achterom blijft kijken is geschikt voor het Koninkrijk Gods.

Lukas 17:31 - 33

In dienzelven dag, wie op het dak zal zijn, en zijn huisraad in huis, die kome niet af, om hetzelve weg te nemen; en wie op den akker zijn zal, die kere desgelijks niet naar hetgeen, dat achter is.
Gedenkt aan de vrouw van Lot.
Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen; en zo wie hetzelve zal verliezen, die zal het in het leven behouden.

Soms lijkt het of de Bijbel best wel harde nuchtere woorden heeft. Maar we moeten niet vergeten dat het Waarheid is. Zo ook bovenstaande tekst. Hier spreekt Jezus over de dag waarop Hij geopenbaard wordt. En ook hier spreekt Hij erover dat je dan niet terugkeert naar hetgeen achter is. Wat dan dáár nog is, is verleden tijd. Vanaf dat moment is dat klaar, voorbij.
Denk aan de vrouw van Lot, die keek ook achterom. Achterom naar wat achter was, Sodom en Gomorra, op dat moment haar verleden. Ze was zelfs gewaarschuwd om niet achterom te kijken.
Wil je dát leven behouden, dan zul je het verliezen. Laat dat leven achter je en je zult het leven behouden.

Tja, en je zult nu maar worstelen met zaken uit het verleden. En nu dan? Ik geloof dat dát nu ook precies de vraag is die je moet stellen aan de Vader. Want Hij wil je verlossen en dat is nu mogelijk door Jezus. Hij wil je verlossen, óók van je verleden. Hij wil dat wegnemen onder andere door vergeving. Wat?!? Vergeven?

Ja, vergeven en dat kun je zelf niet. Vraag aan Jezus of Hij dat door je heen wil doen. Hij wil en zal dat doen.

Corrie ten Boom zat een aantal maanden in het concentratiekamp Ravensbruck. Na de oorlog kwam er een moment waarop een kampbewaker uit dat kamp haar om vergeving vroeg. Dat kon ze niet en ze vroeg Jezus om hulp en toen deed Hij het, door haar heen en kon ze hem een hand geven en van harte vergeven.

Corrie keek niet achterom en Corrie was ook niet bezig met dat verleden om genezing te ontvangen, maar toen het op haar pad kwam en ze mocht vergeven was er genezing; op Zijn moment.

Paulus, was een vervolger geweest van de Gemeente van Christus en Jezus had hem gered. Ging Paulus telkens terug naar dat verleden om genezing te ontvangen?

Nee!

Sterker nog, Paulus schrijft, God zegt:

Filippensen 3:14

Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.

Teruggaan naar je verleden? Ik geloof dat het niet verstandig is. Laat Jezus het doen. Vanaf het moment dat jij wedergeboren bent gaat Hij in jou aan de slag om je geestelijk huis op orde te maken. Dat doet Hij!

Als er dingen uit het verleden zijn die jij ergens in je onderbewuste hebt weggestopt dan zal Hij het op Zijn moment wel in je herinnering brengen, en pas dan is het moment om het op te ruimen. Niet eerder. Leef in die vrijheid!

2 Korinthiërs 5:15-17

Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.
Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.
Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Het oude is voorbijgegaan. Dat is voltooid tegenwoordige tijd!

Halleluja!


P.S.

Wat kan ons scheiden van de Liefde van Christus?

De meesten zullen zeggen: "Niets". Maar, dat staat er niet.

Romeinen 8:35 e.v.

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?
(Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.)
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.
Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,
Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

Er staat niet "niets". En in de Bijbel staat niets voor niets. Er wordt een lijstje opgesomd, en in dat lijstje ontbreekt iets. Het is niet voor niks een lijstje!
Het is net als in een discussie over de waterdoop. Mensen komen altijd met de teksten waarin de doop genoemd wordt, maar zoek nou eens de teksten op waarin die waterdoop ontbreekt en waarin je de doop juist zou verwachten.
En ook hier ontbreekt iets, zie het onderstreepte. En het is ook wel makkelijk te raden natuurlijk :)

Denk er eens over na! Breng het in gebed.

Zegen!

Gesprek laden