JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Schizofreen

Laten we eerst eens wat termen uit de Bijbel bekijken, want volgens mij begint daar de verwarring. De Bijbel spreekt over een oude- en een nieuwe natuur. Een oud- en nieuw leven. Een oud- en een nieuw denken en over vlees en Geest.

Wat zegt de Bijbel erover? Ik hou de Bijbel graag simpel, dus niet allerlei redeneringen erop los laten en gewoon, simpel, lezen wat het Woord zegt. Het Woord spreekt:

2 Petrus 2: 4

Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.

Als je uit Hem geboren bent, dat is wederom geboren, dan heb je deel gekregen aan de goddelijke natuur. Dat is je nieuwe natuur, dat is hoe jij bedoelt bent. Let wel, dat is pas nadat je het verderf ontvlucht bent. Er zit dus een volgorde in en dat is niet voor straks, maar nu!

2 Korinthiërs 5: 16, 17

Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Dit is voltooid tegenwoordige tijd. Nu. Wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Ben je "in Christus" dan ben je een nieuw schepsel. Het oude is voorbij. Het nieuwe is. Wie ben jij?

Romeinen 6: 6, 7

Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.

Onze oude mens is gekruisigd en gestorven. Dat is duidelijk, toch?
En dan staat er ook iets over het lichaam der zonde, dat wordt teniet gedaan, waardoor wij niet meer de zonde dienen. Datzelfde lichaam der zonde kom je verderop ook tegen.

Romeinen 7: 24

Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?

Het lichaam des doods. Is dat hetzelfde als het lichaam der zonde?

Romeinen 8: 2

Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.

De wet der zonde én des doods. Hier ligt toch een duidelijk verband. En hier gaat het over een wet. De wet van de zonde. Net zoiets als de wet van de zwaartekracht. Daar ben je dus van vrijgemaakt. Eerst was dat een wet voor je, die zonde. Het zat binnenin je en je verstand wilde wel, maar je zat vast aan die wet van de zonde. Daar kom je niet onderuit, behalve...

Romeinen 7: 4

Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden.

Hier wordt ook weer gesproken over een lichaam, maar ditmaal een levend lichaam en door dat lichaam zijn wij voor de wet gedood. De wet van de zonde en daarmee ook de vloek van de wet en daarmee ook de ganse wet. Want die is vervuld... in Christus! Jij was eerst getrouwd met de wet van de zonde en van de dood en daar kom je niet zomaar onderuit, want dan pleeg je echtbreuk. Dat lukt maar op één manier en dat is door te sterven. Geestelijk sterven wel te verstaan en dan ook geestelijk weer op te staan en dan is al het oude gestorven en start je nieuwe leven. Eeuwig leven. Vlees? Oude natuur? Allemaal morsdood!

Romeinen 7: 5

Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden, om den dood vruchten te dragen.

Zie je het? Er wordt hier weer gesproken over zonde, dood en wet. En over vlees; toen wij in het vlees waren. Dat is Waarheid, want het is het Woord. En misschien zul je zeggen: "ik ervaar dat niet zo". Vraag je dan eens af, wat méér waar is, jouw ervaring of het Woord? En aan wie ligt het dan? Leer te ontvangen! De Heer heeft het allemaal al gegeven. Het is volbracht. Het is klaar!
Als dit dus niet jouw ervaring is en misschien ook nooit geweest is, dan wil ik je vragen om vandaag nog naar Jezus toe te gaan en het aan Hem te vragen en ook Hem te vertellen dat je dit wilt. Heer, ben ik gestorven? Ben ik wederom geboren? Wilt u Heer over mijn leven zijn?

Romeinen 8: 5, 6

Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest zijn, bedenken, dat des Geestes is. Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede;

Hier gaat het over vlees en Geest, dood en leven. En over denken... en daar gaat het, denk ik ;), bij heel veel mensen mis. Ze denken nog als het vlees en vervolgens denken ze dat het vlees er nog is. "O, ik was zo in het vlees"... het klinkt heel vroom, maar het is een leugen.

Romeinen 8: 8, 9

En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.

Duidelijke taal. Toch?

Galaten 5: 24

Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.

Romeinen 12: 2

En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

Uws gemoeds (=denken) laten vernieuwen. Overgaan van oud denken in nieuw denken. Je bent immers nieuw, maar hiervoor was je dat niet, en daarmee heeft zich allerlei "denken" in jouw genesteld. Werelds denken. Een hoop leugens. Als Jezus in jouw woont, dan zal de Hij die leugens uit je verwijderen. Laat dat toe! Laat je vernieuwen in je denken. Opgaan in je werk, ik moet geld verdienen, carrière, ambitie, mooie spullen, auto, huis, drank, drugs, verslaving aan wat dan ook, voor de tv hangen, en ga zo maar door. Allemaal oud denken. Het hoeft niet meer, stap in de vrede, "Ik zal voor je zorgen", zegt de Heer. Vertrouw op mij!

Ga staan in de Waarheid van het Woord! Begin bij Jezus.

Tot slot:

Romeinen 8: 10 - 16

En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.
Onderwerpen
Laatste bericht
Volgende bericht
Gesprek laden