JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Paulus en de doop

Paulus spreekt in zijn brieven over de doop. Maar, over welke doop gaat het dan? Met water of met de Geest? En is Paulus eigenlijk zelf wel met water gedoopt?

Paulus' doop

Laten we voor nu eerst eens kijken of en hoe Paulus zelf werd gedoopt. Velen zeggen namelijk dat Paulus met water is gedoopt. En dat zou heel goed kunnen. Laten we lezen wat het Woord zegt en bid om openbaring!

Handelingen 9:17 en 18

17 En Ananias ging heen en kwam in het huis; en de handen op hem leggende, zeide hij: Saul, broeder! de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, Die u verschenen is op den weg, dien gij kwaamt, opdat gij weder ziende en met den Heiligen Geest vervuld zoudt worden.
18 En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende; en stond op, en werd gedoopt.

Lees bovenstaande verzen zorgvuldig.

En dan gaan we er nu stukje voor stukje doorheen.

Het begint met Ananias die op weg gaat en in het huis komt waar Paulus is. Hij ziet Paulus - die dan nog Saul(us) heet - en legt direct de handen op hem, en zegt dat de Heere hem gezonden heeft.
Ananias laat vervolgens weten dat hem iets geopenbaard is: "Die u verschenen is op den weg, dien gij kwaamt. ". Tot zover is het allemaal niet zo spannend.
Maar, daarna vertelt hij waarom hij daar is: "opdat je weer gaat zien én met de Heilige Geest vervuld zoudt worden."
Ananias is daar dus om 2 redenen naartoe gezonden:

  1. Paulus weer te laten zien
  2. Hem met de Heilige Geest vervullen

Nu ontbreekt er in feite al iets, toch?
Ananias zegt er niet bij: "en om je te dopen in water" of iets dergelijks...

En dan, in vers 18, gebeurt terstond datgene waarvoor Ananias gekomen is. Paulus gaat weer zien en ... wordt gedoopt. Waarmee? Met water of met de Heilige Geest? Waar vindt nu de vervulling met de Heilige Geest plaats waarvoor Ananias gekomen was?

Leg dit maar eens in gebed en vraag de Heilige Geest om openbaring en waarheid!

We zijn er nog niet

Nu zul je misschien gelijk al een tegen argument hebben. Paulus verteld namelijk over dit moment en dat doet hij in Handelingen 22: 12 - 16

12 En een zekere Ananias, een godvruchtig man naar de wet, goede getuigenis hebbende van al de Joden, die daar woonden,13 Kwam tot mij, en bij mij staande, zeide tot mij: Saul, broeder, word weder ziende! En ter zelfder ure werd ik ziende op hem.14 En hij zeide: De God onzer vaderen heeft u te voren verordineerd, om Zijn wil te kennen, en den Rechtvaardige te zien, en de stem uit Zijn mond te horen.15 Want gij zult Hem getuige zijn bij alle mensen, van hetgeen gij gezien en gehoord hebt.16 En nu, wat vertoeft gij? Sta op, en laat u dopen, en uw zonden afwassen, aanroepende den Naam des Heeren.

En als je dit leest, dan lijkt het er toch erg sterk op dat Paulus zich hier met water laat dopen. Dat komt deels ook door het woord afwassen. Daar hebben we toch al gauw de associatie van water bij.

Maar, echt 100% zeker kun je dat niet zeggen. Ook dit zou net zo goed de doop met de Heilige Geest kunnen zijn. Gelukkig verklaart het Woord zichzelf.

1 Corinthiërs 6:11

11 En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods;

Afgewassen

Gij zijt afgewassen... in den Naam van den Heere Jezus én dóór de Heilige Geest.

Wie wast af? In de naam van de Heere Jezus?
Dit heeft wel erg veel overeenkomsten met wat Paulus verteld in vers 16 van Handelingen 22; zie hier boven.
Zowel afwassen als de Naam des Heeren zien we duidelijk terug in vers 16.

2 keer

Dat woord "afgewassen" komt ook maar op 2 plaatsen voor in de Bijbel. Tja, en je raadt het al, in 1 Corinthiërs 6:11 en Handelingen 22:16. Echt waar.

Je kunt het hier controleren.

En dan gaat het in 1 Corinthiërs 6 echt niet over waterdoop.

Bid voor openbaring!

Zegen!


Bron: http://www.biblestudying.net/baptism6.html


Gesprek laden