JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Pas op voor ...

... de paus. Het vaticaan, de Rooms Katholieke Kerk, velen van hun priesters en bisschoppen. Pas op!

De paus is de anti-christ. Hij noemt zichzelf plaatsvervanger van Christus, hier op aarde. Oftewel, anti = plaatsvervanger, christ=Christus.
Nog niet zo heel lang geleden waren er genoeg protestantse voorgangers die protesteerden tegen de Rooms Katholieke Kerk (RKK) en haar de hoer van Babylon noemden. Tegenwoordig zijn die voorgangers zéér dun gezaaid. En hoe zou dat nou komen? Ow, wacht, heeft dat misschien iets te maken met de tendens van eenheid en liefde? En zijn diegene die daar niet aan meededen gewoon de mond gesnoerd? Is dat dan misschien de grote afval? Die boodschap van eenheid en liefde? Ja! Want het is een halve waarheid. En een halve waarheid is nog altijd een hele leugen.
De Bijbel zegt dat satan zich voordoet als een engel des lichts. En de anti-christ doet zich voor als God. Met andere woorden, de buitenkant lijkt heel goed. Ze spreken fantastische woorden, Bijbelse woorden. Het lijkt net echt... maar wie kent de werkelijke reden achter de mooie woorden van de paus?
Ga maar eens terug in de geschiedenis. De inquisitie. 68 miljoen christenen zijn er toen vermoord door de RKK. 68 miljoen! En niet op de meest vriendelijke manier, maar meestal op gruwelijke wijze. Dát is de RKK en denk je nu echt dat ze veranderd is? Als ze stopt met het aanbidden van een dode (Maria), vagevuur, haar hele hiërarchie van paus, bisschoppen en priesters, celibaat, en hun eucharistie, waarin ze Jezus uit de hemel naar beneden roepen om de hostie werkelijk te doen veranderen in Zijn lichaam. Als ze dat allemaal achter zich laten en zich daarvan bekeren, dan gaat het misschien de goede kant op... maar voorlopig lijkt het daar niet op en dat gaat denk ik ook niet gebeuren, ze is nu eenmaal de hoer uit Openbaring.
En de tactiek die de RKK gebruikte was om eerst toenadering te zoeken, vrede en veiligheid. We vergeven de protestanten, zie je wel dat wij zo slecht nog niet zijn? En zo ging het dus vroeger ook en dan ineens... BAM! En dan worden alle christenen, zij die echt van Christus zijn, afgeslacht. Google maar eens op "st bartholomew massacre".

En zolang de RKK zich bezig houdt met occulte praktijken, is ze echt niet veranderd en heeft ze nog steeds tot doel om iedere ware volger van Christus uit te roeien en het liefst ook de Joden en daarbij Jeruzalem in bezit te krijgen. Bij dat laatste kun je denken aan de kruistochten. Dat was het werkelijke doel van de kruistochten. Ook zo'n lekkere historische gruwel. De kruistochten. En wie worden er altijd genoemd bij de kruistochten? Precies, dat de Christenen dat waren. Want velen denken dat de RKK iets met christenen te maken heeft. Ja, ze vermoorden, dat doen ze.

Overigens, dit is geen tirade tegen de Rooms Katholieken. Om ze te haten. Nee, bid voor ze! Dat ze gaan inzien in welke leugen ze vast zitten! En vergeef hun! Maar tuin niet in hun huidige liefde-en-eenheid-campagne, doe niet met ze mee!

Eenheid wijkt voor Waarheid! Liever verdeeld in waarheid dan één in leugen! Vergeet dat nooit! Waarheid is superbelangrijk. Hou vast aan de waarheid!

"Want de waarheid zal je vrij maken"

En er zijn enkele priesters geweest die uit deze nep-kerk zijn gestapt en die niet hebben gezwegen. Twee mannen die dat onder andere hebben gedaan zijn Alberto Rivera en Charles Chiniquy.
Wijlen Jack Chick, een striptekenaar met een kleine uitgeverij, heeft het verhaal van Alberto in strip uitgebracht. Heel bizar om te lezen.
Chiniquy heeft een boek geschreven "50 jaar in de kerk van Rome". En de verhalen van beide mannen komen op veel punten overeen. Alberto behoorde daarbij tot de orde der Jezuïeten en had als taak om zoveel mogelijk protestantse kerken te vernietigen... zijn verhaal is echt bizar. Je zult dan misschien denken:"is dat echt waar? heeft hij dit allemaal niet verzonnen?". Maar, volgens mij kun je dit niet verzinnen. Net als dat je de Bijbel niet kunt verzinnen.

Tja, en wat moet je hier nu mee? Doe er wat mee! Als je een relatie hebt met Jezus, vraag dan maar eens of dit allemaal waar is. Is de RKK echt de hoer van Babylon? Is de paus de anti-christ?

Best triest allemaal, maar vergeet niet: Jezus is overwinnaar! God heeft alles onder controle, Hij gebruikt satan. Hij gebruikt de RKK.

Kathryn Kuhlman

Weleens van gehoord? Zij was één van de eerste waarbij mensen neer vielen als zij met hen bad; het zgn "vallen in de geest". Ze wordt gezien als een evangeliste en hield genezingscampagnes... maar in werkelijkheid was ze Rooms Katholiek en had ze een missie: protestantse- en pinkstergemeentes kapot maken.
Ze mocht op privé-audiëntie komen bij de paus. Dat betekend dat je bij ontvangst door de paus voor hem neerknielt, zijn hand kust en getuigt dat hij de plaatsvervanger van Christus is. Ik geloof dat geen één wedergeboren christen dat zou doen. Sterker nog, echte christenen worden niet uitgenodigd op privé-audiëntie bij de paus. Een ketter uitnodigen, hij kijkt wel uit...

Ze had een belangrijke invloed op Benny Hinn... tja, en die is ook al zo lekker pro-Vaticaan. En zovelen tuinen erin! En de Bijbel heeft zoveel waarschuwingen afgegeven: "Zie toe dat niemand u misleidt", "Wees nuchter en waakzaam", "Vele valse profeten en velen zullen misleid worden".
De brieven van Paulus, Petrus en Johannes waarschuwen met enige regelmaat en het lijkt wel of bijna niemand die waarschuwingen nog tot zich neemt. Zomaar even enkele van die teksten.

1 Timotheus 4:1,2

Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid;

Handelingen 20:29,30

Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich.

1 Petrus 2:1-3

En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende; En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken; over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet.

1 Johannes 2:18,19

Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn; maar dit is geschied, opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn.

En wie ben jij? Blijf je lauw? Spreek je alleen met over liefde en eenheid en laat je de waarheid in het midden? Of ga je staan voor de waarheid? Ga je écht voor Jezus? Heeft Hij je totaal vernieuwd? Ben je een nieuwe schepping?

Zegen!

Zie op Jezus! Halleluja!Onderwerpen
Laatste bericht
Volgende bericht
Gesprek laden