JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Once Saved Always Saved?

Eenmaal gered, altijd gered? Ja of nee?

JA!

Misschien lastig te geloven, vooral als je uit kringen komt waar ze leren dat dát niet zo is. Dat je nog van alles moet doen, moet blijven doen of gaat doen. En zo niet, dan verlies je het...

Triest... diep triest eigenlijk. Er zit angst in. Proef je dat? En vaak houden ze daarmee zichzelf in stand.

Dit is wat de Bijbel over ze zegt:

2 Timothëus 3:5

Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.

Openbaring 3:1b

Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood.

Best bruut. Helaas. Maar dit is religie en niet een relatie. Ben je eenmaal gered, dan ben je voor altijd gered. Voor eeuwig. Verzegeld. Lees maar eens.

Efeze 1:12 - 14

Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben. In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte; Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.

Mooi hè! Verzegeld met de Heilige Geest. Verzegeld met God Zelf! Dat kan toch niet stuk?

Johannes 3:15

Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Johannes 3:36

Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Johannes 5:24

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.

Zomaar, 3 keer achter elkaar in het Johannes evangelie. Die gelooft... heeft eeuwig leven. En vertel me nu eens, als je gister geloofde en eeuwig leven had, waarom dan vandaag niet meer?

Dan had je het gister ook niet.


En ik vermoed dat daar de verwarring vandaan komt. Mensen die even snel "geloven". Even snel een "zondaarsgebed" (en daarmee zeg ik niet dat het zondaarsgebed verkeerd is, maar wel de toepassing er van).

Jezus ziet het hart aan en Hij weet wanneer dat hart oprecht is. Hij weet wanneer Hij je kan dopen met Zijn Geest en dat zal Hij dan ook doen; wedergeboorte. En vanaf dat moment heb je het eeuwige leven. Je kunt het eeuwige leven niet tijdelijk hebben. Dan heb je namelijk tijdelijk leven.

Titus 3:4 - 7

Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes; Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker; Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwigen levens.

Amen?

Zegen!

Onderwerpen
Laatste bericht
Volgende bericht
Gesprek laden