JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Laatste dagen

Over de laatste dagen kan je boeken vol schrijven. Er is sowieso één boek over geschreven en die bevat zeker weten de Waarheid. Zorg overigens dan wel voor een juiste vertaling, want niet alles waar Bijbel op staat is Bijbel.

De volgelingen van Jezus waren ook wel benieuwd naar die "laatste dagen":

Mattheüs 24

Vers 3

En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?

Ze waren natuurlijk ook nieuwsgierig gemaakt door Jezus.

Let dan op wat Jezus als eerste zegt:

Vers 4

En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.

Je moet dus opletten in deze dagen dat je niet misleid wordt. Misleiding ligt overal op de loer.

Vers 5

Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.

En ondanks deze waarschuwing, zullen velen zich toch laten misleiden. Velen! Het staat er 2 keer. Dat zijn er dus heel veel. Misleiders en misleiden. Een niet mis te verstane waarschuwing!

Vers 11

En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.

En dan ook nog vele valse profeten en die zullen er ook weer velen misleiden.

Vers 24

Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.

En ze doen ook nog grote tekenen en wonderen. Kortom, ze lijken op Christenen. Ze profeteren, ze onderwijzen (zie 2 Petrus 2:1), en doen grote tekenen en wonderen. Echter, het is vals... en waarschijnlijk op het eerste gezicht lastig te herkennen. Die waarschuwing wordt dan ook niet voor niets gegeven. Neem niet alles zo maar klakkeloos aan. Er zijn van die mensen waarbij alles van de Geest is. Maar niet elk visioen, droom, beeld, uiting, wonder of teken is van de Geest. De Bijbel waarschuwt er duidelijk voor. Er is ook een andere geest actief. Een geest vanuit satan. Of eigenlijk, geesten. Horden demonen gaan er rond over deze wereld. En ze doen zich soms voor als de Heilige Geest.

2 Korinthiers 11:14

En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.

En dus lastig te herkennen...

Hoe zijn ze dan te herkennen?

Let op de vrucht! Draag jij vrucht, draagt die ander vrucht? Dan is het de Heilige Geest. Komen de mensen tot bekering, ontdekken ze zichzelf als zondaar, gaat hun leven 180 graden om? Hebben ze rust en vrede? Let op de eigenschappen van de Geest, de vrucht (zie Galaten 5), en dan weet je meestal genoeg. Daarbij neemt de Heilige Geest nooit de controle over. Jij houdt controle, jij mag kiezen. De Geest zal nooit dwingen. God is een God van Liefde. Gedwongen liefde is geen Liefde. En het belangrijkste van alles, om de andere geest te herkennen: vraag het aan Jezus.

De Bijbel vertelt hoe je Christenen - die de Heilige Geest hebben - kunt herkennen

Marcus 16:17, 18

En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken.Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.

Ach, het is eigenlijk allemaal zo eenvoudig. Blijf dicht bij Jezus, dat maakt het leven een stuk eenvoudiger.

Onderwerpen
Laatste bericht
Volgende bericht
Gesprek laden