JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Kennis van goed en kwaad

Genesis 2:17

Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.

Wat was nou dé zonde in het paradijs? Het eten van de vrucht van die boom?

Wat denk je zelf?

God legt in het paradijs voor de mens een keuze neer: 2 bomen. Van welke wil je eten? Leven of dood.

Vandaag is die keus er ook: Jezus of de wereld. Kies je Leven of kies je dood?

God zegt: "als je daarvan eet, dan zul je sterven". God zegt ook: "als je Jezus 'eet' dan zul je leven"

Johannes 6:53

Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven.

Waar eet jij van? Elke dag weer?

En wat is nou dé zonde in het paradijs? Als ik de bergrede lees, dan zegt Jezus:

Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan.

Dus, als je alleen al naar een vrouw kijkt en haar begeert, en verder is er nog niks gebeurd(!), dan heb je al overspel gepleegd. Laat ik dit los op het allereerste gebod, dan wordt het zoiets van: "als je alleen al naar die vrucht kijkt om van te eten, dan heb je die vrucht al gegeten".

En dan kun je nog een stapje terug: waar komt dat verlangen vandaan? Waarom wilde Eva ineens die vrucht eten?

Genesis 3:1-5

...en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten; Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven; Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.

Hoeveel verkeerd doet satan hier eigenlijk? Let wel, ik neem het niet op voor satan, maar wil laten zien hoe listig hij was én is.

Hij zegt eerst: God heeft zeker gezegd dat je niet mag eten van alle bomen...
Satan doet zich eerst een beetje dom voor, hij laat Eva uit haar kennis putten. Eva corrigeert satan en zegt dat er maar één boom is waar niet van gegeten mag worden.
Dan komt satan met een leugen: je zult niet sterven. En daarna met een stukje waarheid: je zult kennis krijgen van goed en kwaad, daarin zul je als God wezen.

In dat laatste zit volgens mij geen leugen. God bepaald wat goed en kwaad is. Nu wij mensen van die boom hebben gegeten bepalen ook wij wat goed en kwaad is en doen dat vooral met al onze opgedane kennis.

En dáár zit de zonde. En je ziet dat overal om je heen, en je doet er waarschijnlijk even hard aan mee, zolang je niet gegeten hebt van de boom des Levens: Jezus.

Nu even terug naar Eva.

Genesis 3:6

En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.

Plots is die boom een lust voor het oog. Hoe kan dat?

Ik geloof dat de zonde toen al gepleegd was. Daarom.

Huh?

Lees vers 5 en 6 nog maar eens. Daar zit een pauze tussen. Een nadenk-pauze. Eva krijgt kennis aangereikt van satan en gaat nadenken: Als God wezen ... kennende goed en kwaad ... zo verkeerd is dat niet. God is liefde en weten wat kwaad is ... is niet verkeerd.
En zo redeneert Eva en trekt dan de conclusie: zo verkeerd is dat toch niet?!

En dát is eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Je redeneert en komt tot de conclusie dat het niet verkeerd is, terwijl God gezegd heeft dat het wél verkeerd is. Dat het NIET MAG!

En toen was die boom ineens een lust voor het oog... en baarde de geestelijke zonde een vleselijke zonde: ze at de vrucht.

...

En kijk nu eens om je heen in deze wereld. En kijk ook naar jezelf.

De wereld bepaald met al haar kennis wat goed en kwaad is. Homoseksualiteit (voorheen sodomie genoemd), of homofilie is toch niet zo verkeerd? Dat is ook liefde. De liefde tussen twee mannen. En dan redeneer je dat zo weg, maar de onveranderlijke God zegt dat het voor Hem een gruwel is. Niet goed dus. Het mag niet!

Dat een vrouw gezag voert over de man? Dat is toch niet verkeerd? Vrouw en man zijn toch gelijk? Maar God heeft gezegd... en zo voorts.

Dat is eten van de verkeerde boom.

En je ziet het in heel veel kerken. Kerken die zeggen gemeente van Christus te zijn en ondertussen eten ze NIET van de boom des Levens maar van die andere boom. De kerk die bepaald wat goed of kwaad is. Bizar!

Eet Jezus. Eet van de boom des Levens. Eén keer is genoeg. En dan wordt de Bijbel heel duidelijk in wat goed of kwaad is. Die Bijbel gaat dan open omdat jouw geestelijke ogen open gaan. Dan bepaald God in jouw leven wat goed of kwaad is.

Johannes 6:35

En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.


Zegen!


Onderwerpen
Laatste bericht
Volgende bericht
Gesprek laden