JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Jozef en Zijn moeder

Soms wordt je bepaald bij een Bijbeltekst en afgelopen week overkwam mij dat met de tekst uit Lucas 2:33.

En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd.

Het lijkt in eerste instantie niet zo bijzonder wat hier staat, maar lees eens goed die eerste 5 woorden: "En... Jozef... en... Zijn... moeder"...

Ja, en? Misschien zie je het nog niet. Laten we eens de NBG'51 erbij pakken. Daar staat het net even anders en misschien dat je dan iets opvalt:

En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd over hetgeen van Hem gezegd werd.

Zie je het verschil? En het verschil is niet dat het nu 6 woorden tot aan "moeder" zijn geworden... :)

Stel jezelf nu eens de vraag: was Jozef Zijn vader?
Als je er niets vanaf zou weten of je leefde in die tijd, dan zou je zeggen: ja. En ja, in principe was Jozef Zijn vader, maar niet Zijn natuurlijke vader. Want, Maria werd bevrucht door de Heilige Geest en daaruit vloeit voort dat God de Vader Zijn Vader was én is.

Jezus is dus een samensmelting tussen mens (Maria) en God. Tegelijk mens en God. Jezus was de eniggeboren Zoon van God en is nu de eerstgeborene. [God's Zaad] + [Maria] = Jezus

Kolossensen 2

Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.

De eerstgeborene alle kreaturen, er volgen er dus nog meer... uh, wat?! Nog meer Jezussen? Dat zou niet verkeerd zijn, toch?

Openbaring 1:5

En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden.

Jezus is de eerstgeborene uit de doden. Wie worden er nog meer uit de dood geboren?

1 Johannes 3:9

Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

Romeinen 6:3,4

Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

Wij! Wij worden ook uit de doden geboren. Wij worden uit Hem geboren. Uit God.
Wij als mens worden de eerste keer geboren uit een man (Adam) en een vrouw. Uit de eerste Adam.

1 Korinthe 15:45

Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.

De laatste Adam is Jezus en Hij heeft ons levend gemaakt.

En dan ontstaat er iets heel bijzonders. Want die eerste Adam waaruit wij geboren worden sterft en de laatste Adam komt ervoor in de plaats. Dus:

[man (1e Adam) zaad] + [vrouw] = (oude) JIJ

Wedergeboorte, door de Heilige Geest. 1e Adam sterft/verdwijnt.

[God's Zaad] + [vrouw] = nieuwe JIJ

Zie je de overeenkomst? We zijn Jezus niet en natuurlijk ben jij dan nog steeds jij, maar wél als Jezus en dan veranderd er dus echt wel iets!

Galaten 3:16

Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus.

Galaten 3:29

En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.

HALLELUJA!Onderwerpen
Laatste bericht
Volgende bericht
Gesprek laden