JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Israël, de Gemeente en een derde tempel

Er zijn kerken die geloven dat zij in de plaats van Israël zijn gekomen; deze stellig vindt overigens zijn oorsprong in de RKK. Ze hebben de plaats van Israël ingenomen en alle gebruiken die bij Israël horen hebben dan ook een toepassing in het nieuwe verbond, maar dan anders. Zoals bijvoorbeeld de doop in de plaats van de besnijdenis, of de zondag in de plaats van de sabbat. En wat je dan ziet gebeuren is dat men deze leer probeert in te passen in de Bijbel. En dat laatste is sowieso iets waar elke Christen voor op moet passen. Lees eerst de Bijbel, en trek dan je conclusies, maar niet andersom. Zijn Woord is voeding voor elke dag!

Het is superbelangrijk dat je een onderscheid maakt tussen Israël en de Gemeente. Dat zijn 2 aparte zaken. Je hebt Israël en je hebt de Gemeente. Israël heeft alles te maken met een oud verbond. De Gemeente heeft alles te maken met een nieuw verbond. Israël = wet, de Gemeente = genade. Israël is (was?) de bruid van de Vader, de Gemeente is de toekomstige bruid van Christus.

2 Korinthiërs 11:2

Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid, om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus.

De Gemeente bestaat niet alleen uit niet-Joden, ze bestaat uit Joden en Heidenen en daarin is geen onderscheid! We leven nu, op dit moment, in een tijd waarin er géén onderscheid is. Iedereen die wordt toegevoegd aan het Lichaam, is een nieuwe schepping.

Romeinen 3:22

Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

Galaten 3:27 en 28

Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus.

Het volk Israel is op dit moment niet Gods volk (lo ammi, zie Hosea 1 + 2).
Heeft God zijn volk verstoten? Nee, zie wat Paulus zegt in Romeinen. Hij is een Jood naar geboorte, maar nu deel van het Lichaam. Joden voegen zich ook in het Lichaam, net als Paulus en Petrus, voor hen geldt dezelfde beloften. Jood of griek (heiden), beiden moeten Jezus accepteren als verlosser om behouden te zijn, om het leven te ontvangen.

Het Israël van nu

Op dit moment zien we een volk wat woont in het land Israël. Joden keren terug naar dat land. We zien dus dat er voorbereidingen getroffen worden voor iets wat komen gaat. God is in controle, Hij heerst en Zijn plan wordt ten uitvoer gebracht. Maar daarmee is Israël op dit moment nog niet het volk van God. Ik geloof dat het de bedoeling is dat (heel?) Israël Jezus zal erkennen als de Messias, de Zoon van God. En hoe dat gaat? Tja, daar zijn heel wat theorieën over. Daar ga ik het nu niet over hebben, want ik weet het niet precies.

De derde tempel

Het enige wat me wel bevreemd is dat in een aantal van die theorieën wordt beweerd dat er een derde tempel zal komen, een fysieke derde tempel op de plek waar de vorige twee tempels stonden.
Daar heb ik sterke twijfels over, onder meer omdat Jezus daar nooit over gesproken heeft. Kijk, nu leven we in een tijd waarop een geheimenis van toepassing is. Tussengevoegde-tijd, waarover niet geprofeteerd is in het oude testament. Maar als God straks verder gaat met Israël, dan gaan de nog niet vervulde profetieën in vervulling en ik kan me niet herinneren dat er een profetie is waarin de tempel wordt herbouwt. Waarom ook? Waarom zou de tempel herbouwt moeten worden? Dat is toch een directe ontkenning van het laatste finale offer van Jezus? Wordt er dan in die tempel weer geofferd? Hangen ze weer een voorhangsel op en neemt God Zijn intrek weer in het Heilige der Heilige? Volgens mij slaat dat helemaal nergens op. Dan gaat God Zelf voorbij aan het offer van Zijn Zoon. Onbestaanbaar! Dus, als Israël er een tempel gaat neerzetten, dan is dat vanuit ongeloof. Het niet aanvaarden van Jezus. En volgens mij gaan ze dat laatste nu juist wél doen.

Jezus zegt zelf dat Zijn Lichaam de tempel is.

Johannes 2:19

Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten.

1 Korinthiërs 3:16

Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?

2 Korinthiërs 6:16

Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een Volk zijn.

En wij zijn Zijn Lichaam, wij zijn de tempel van God.

Maar, zul je dan zeggen, hoe zit het met de anti-christ, die zich in de tempel zal zetten?

2 Thessalonicensen 2:3 en 4

Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.

Aan het begin van dit stuk schreef ik het al, je moet niet gaan proberen je leerstelling in de Bijbel in te passen.
De Bijbel zegt dat wij de tempel van God zijn.
De "mens der zonde", zal zich plaatsen in de tempel Gods, zich voordoen dat hij God is.
Dus, waar plaatst die "mens der zonde" zich? In ons! Wij die de tempel Gods zijn. In iedere Christen? Nee! Maar ik lees wel in de Bijbel dat velen zich zullen laten misleiden.

Matthëus 24:5

Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.

Er zullen velen komen, zeggende: Ik ben de Christus (God). Wat doet de "mens der zonde"? Hij doet zich voor als God. En velen zullen verleidt worden. Niet iedereen, maar wel heel veel.

Anti-christ, de mens der zonde

De geest van de anti-christ zet zich in de tempel van God. Dat is waar het volgens mij om gaat, en dat is wat er nu al een tijdje gaande is! Ja, nu al!
De
impartatie van een andere geest (kundalini, lees eens het boek: Kundalini warning - A Strom).
Struin het internet maar eens af over wat er gaande is in een hoop gemeentes, wereldwijd. Mensen die vallen in de geest, ze lachen uren achtereen, kleven aan de grond vast, knorren als een varken, en zo voorts. Dan komen daar nog vertoningen bij van goud-stof en diamanten. En men gelooft dat het allemaal van de Heilige Geest is. Zeer sterk overtuigt is men. Men wandelt ook nog in tekenen en wonderen, tja, en dat kan toch niet anders dan van de Heilige Geest zijn? En ik snap volkomen dat je hierin tuint. Ik snap het helemaal, want hoe gaaf is dit wel niet. En het staat ook in de Bijbel dat dit zal gebeuren en datzelfde hoofdstuk 2 van Thessalonicensen.

2 Thessalonicensen 2:11

En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;

Die echte God is maar saai. Dan moet je lijden en verdrukking ondergaan in deze wereld. Dan vertel je mensen dat ze verkeerd bezig zijn en Jezus nodig hebben. Nee.... begin maar met wonderen, dan kunnen mensen niet meer om Jezus heen... bizar, als je bedenkt dat Jezus Zelf telkens heeft aangetoond dat mensen zich niet bekeren door wonderen en tekenen. Een groot deel van Handelingen staat vol met enorme tekenen en wonderen, maar Israël accepteerde Jezus niet.

2 Thessalonicensen 2:9

Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen;

De Bijbel verteld ons duidelijk dat het begint met het horen van het Evangelie.

Romeinen 10:17

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,

Het is niet voor niks dat de Bijbel diverse keren waarschuwt tegen de misleiding, vooral in de laatste dagen. Het is het allereerste wat Jezus zegt: "Zie toe dat niemand u misleidt". We leven nu in de laatste der laatste dagen en wat is dan je allereerste opdracht? Er op toe zien dat niemand je misleidt.
Hoe dan?
Door dicht bij Jezus te blijven; Hij is de Waarheid. Door het Woord te blijven lezen en met Hem te spreken. En stel maar vragen over hoe het nu zit met de laatste dagen en die tempel en zo. Zul je dat doen?

Zegen!

Als in de dagen van Noach!! En toen de regen begon te vallen, was het te laat. Zit jij al in de ark?

Als je maar eenmaal geboren bent, zul je twee keer sterven. Ben je twee keer geboren, dan sterf je één keer (mits Jezus je niet komt halen natuurlijk).

Onderwerpen
Laatste bericht
Volgende bericht
Gesprek laden