JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Het einde van de Wet

De 10 geboden. Ooit door God via Mozes aan Israël gegeven. En misschien wel het onderwerp waarover het meest gediscussieerd wordt. Maar die discussie is in feite zinloos. Je moet het als Christen niet hebben over de wet, maar over Christus. Vertel mensen het Evangelie. Het Evangelie van Genade.

En dan doe je dat en dan wordt er gezegd: "Ja, maar dat geloof ik ook allemaal"... herkenbaar?

"Ik geloof ook in Jezus"
Hier kun je lezen wat dat geloof zou moeten inhouden.

Er zijn een aantal dingen die de Bijbel zegt over de bovenstaande situatie. Eén daarvan gaat over wijn.

Matteüs 9:17

Noch doet men nieuwen wijn in oude leder zakken; anders zo bersten de leder zakken, en de wijn wordt uitgestort, en de leder zakken verderven, maar men doet nieuwen wijn in nieuwe leder zakken, en beide te zamen worden behouden.

Nieuwe wijn, dat is een nieuw verbond gaat niet in mensen met een oude natuur dan wel die vastzitten aan het oude verbond. Het verbond der wet, het verbond dat God sloot met Mozes. Daar past het nieuwe verbond niet in. Die mensen moeten eerst nieuw worden en pas dan kan er een nieuw verbond in. Eerder niet.

Nu wordt het een beetje lastig, een kip-ei probleem. Want om nieuw te worden moet je wel over het nieuwe verbond horen, of niet? En dat klopt. Vertel en, vooral, getuig over Jezus. Dan worden mensen jaloers. Dan heb jij iets wat zij ook willen hebben. En, natuurlijk, bid voor ze. Dat hun hart open gaat voor het Evangelie. Het Evangelie der Genade Gods.

Mensen willen vaak bij het oude blijven, maar de hele Bijbel getuigt van verandering. Dat begon met de zondeval, toen veranderde er voor Adam en Eva heel veel. Daarbij mochten zij alleen maar zaaddragend gewas eten. Dan is daar Noach en een zondvloed, dat was ook een enorme verandering. En dan, na de zondvloed, zegt God het volgende tegen Noach:

Genesis 9:3,4

Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze; Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten.

Al wat levend is zij u tot spijze. Oftewel, Noach mocht al het vlees eten.

En dan verder met Mozes, en die kreeg een heel rijtje aan dieren die hij wel en niet mocht eten.

Zie je dat er regels veranderen? God veranderd niet, maar Hij veranderd wel de regels.

En, zou het nu sinds Mozes hetzelfde zijn gebleven? Er heeft namelijk wel een hele grote verandering plaats gevonden, God kwam Zelf naar de aarde, als mens en liet Zich kruisigen... en stond weer op, ging naar de Hemel en schenkt ons Zijn Geest. En daarna zou er niets veranderen? Alleen dat onze zonden vergeven zijn? En dat is het dan? De buitenkant is schoon, zoek het nu maar verder uit, je hebt alle kracht gekregen?

Lees dan eens wat Paulus schrijft (en wat God dus zegt in Zijn Woord):

2 Korinthiërs 3:6,7

Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. En indien de bediening des doods in letteren bestaande, en in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts, die te niet gedaan zou worden.

Lees maar even wat daar staat. Vooral jij die met de Wet bezig wilt zijn! Dan hou jij je dus bezig met een bediening des doods. Je moet een dienaar worden, niet van de Wet, maar van het nieuwe verbond, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Je kunt misschien wel snappen wat Genade is en geloven dat Jezus voor je zonden is gestorven, en geloven dat God bestaat. Maar, hoe is dan de praktijk van je leven? Want als die niet overeenstemt met wat jij gelooft, dan klopt er iets niet. Dan stemmen je acties niet overeen met wat jij gelooft. Dan zit het nog in je hoofd en niet in je hart. Laat dat hart dan week maken door Jezus. Nodig Hem uit in je hart.

Tot slot, echt geloof heeft heel veel te maken met het los laten van de Wet:

Romeinen 10:4

Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft.

Zegen!

Onderwerpen
Laatste bericht
Volgende bericht
Gesprek laden