JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Genade

Genade is genade en laat zich niet vermengen met wet; welke wet of regel dan ook. Genade is datgene waardoor je bent gered en wat je veranderd. Genade is waar je aan vast moet houden. Wees nuchter en waakzaam!

Handelingen 20:24

Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelven, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods.

Romeinen 3:23,24

Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

Het staat er toch maar even: wij worden om niet gerechtvaardigd. Voor niks. Daar hoef jij dus niets voor te doen. Niets. Uh, maar ik moet toch mijn leven aan Jezus geven? Ik moet toch gedoopt worden? Ik moet toch naar de kerk? Ik moet toch belijdenis doen? Ik moet toch aan het avondmaal? Ik moet toch mijn best doen? Ik moet ...

... NIETS!

Laat dat nou eens even bezinken.

NIETS. Helemaal niets?

JA, HELEMAAL NIETS. Ja maar? Ik wil zo graag iets doen...

DOE... MAAR... NIETS!

Stap daar maar eens in. God verwacht NIETS van jouw om gerechtvaardigd te worden.

Een paar verzen verder staat er dit:

Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.

Goed lezen hè! Daar staat: UIT het geloof van Jezus. Dát is het geloof wat jouw rechtvaardigt!

Nog een paar verzen verder:

Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.

Door het geloof in Jezus en uit Zijn geloof ben jij gerechtvaardigd.

Kortom, het is al klaar. Alles is gereed, je kunt zo naar binnen stappen. Je kunt zo in het Leven stappen.

Ga je mee?


En dan denk je misschien: "en daarna dan?"

Nou, gewoon in de Genade blijven. Dan moet je nog steeds NIETS. Dat veranderd niet als je Jezus hebt leren kennen. Als je namelijk Genade hebt aangepakt, dan sterf je; niet lichamelijk maar geestelijk. Je staat op met Christus en dan ben je een nieuwe creatie.

Huh?!

Ja, dat klinkt best bruut, maar, geloof me, het is het allerbeste wat je kan overkomen. Dan wordt je pas echt vrij!

Romeinen 5:21

Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere.

De zonde heerst in ons mensen en dat leidt onherroepelijk tot de dood. Pak je Genade aan, dan leidt dat onherroepelijk tot het eeuwige leven. Genade doet je namelijke sterven. Als je Genade aanpakt sterft religie in jouw en dan heerst de zonde niet meer in jouw.

Romeinen 6: 1 - 4

Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde? Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven? Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

Romeinen 6: 6,7

Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.

Onze oude mens, de mens van zonde, is met Hem gekruisigd, opdat wij niet meer de zonde dienen.

Stel je nu eens de vraag: dien ik nog de zonde? Leeft de zonde nog in jouw? Heerst ze nog? Nou?

Dan kun je nu heel erg je best gaan doen om dat niet meer te doen, maar dat gaat niks opleveren. Je stelt je dan onder de Wet. En als je onder de wet leeft, dan ben je heel erg bezig om jezelf, je oude ik, te verbeteren. Je probeert dan van een zondaar een Heilige te maken.

Dat gaat je never-nooit-niet lukken!

Vergeet het maar.

God de Vader wil NIETS, niet IETS.

Je moet dus sterven; geestelijk sterven. Die zondaar in jouw die moet er uit. Je bent namelijk een geboren zondaar. Dat is iedereen. Iedereen is als zondaar geboren, of je dat nou wil of niet. Of je dat nu wilt geloven of niet. Je bent een zondaar en daar kun jij niks aan veranderen.
Daarom is al die ellende in de wereld. Daar kun je als zondaar wel leuk God de schuld van geven, maar die wil niet aan jouw vrije wil en -keus komen, dus is het jouw keus om te stelen, te bedriegen, de belastingdienst op te lichten, en zo voorts. Dat doe jij. En natuurlijk zijn er nog veel ergere dingen die door andere mensen gedaan worden, maar ook die hebben een keus en ze kiezen ervoor. En daar moet jij niet naar wijzen; verander de wereld, begin bij jezelf! Begin bij Jezus. Daar sterft jezelf en dan gaat de wereld om jouw heen veranderen, want jij bent veranderd. Dan ben je geen zondaar meer, maar een Heilige. Ja, dan ben je zelfs een zoon (of dochter) van God. Hoe mooi is dat! Dat je jezelf een kind van de Schepper kunt noemen!

En als dat eenmaal gebeurd is, dan gaat de volgende tekst enorm leven, dat is dan namelijk een feit:

Romeinen 6:14

Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

en vers 18

En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid.

Zie je wel? Een Heilige, dienstknecht van de gerechtigheid!

Romeinen 7:4

Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden.

Dood voor de wet, levend in Christus!

Romeinen 8: 1,2

Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.

Eindelijk vrij! Weg met die zondaar. Leef! Ja, LEEF! Leven tot in Eeuwigheid. Voor NIETS! Halleluja!

Hebreeen 12:28

Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vast houden, door dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid.
Onderwerpen
Laatste bericht
Volgende bericht
Gesprek laden