JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

De Weg

Jezus zegt:"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven".

Laten we eens beginnen bij de Weg.
Jezus is de Weg naar de Vader. "Niemand komt tot de Vader dan door Mij". Dat wil zeggen, er is geen andere manier om bij de Vader te komen. Alleen Jezus is de Weg. Via Hem kom je bij de Vader, anders niet.

Toen Jezus hier op aarde was sprak Hij ook over een weg. De smalle weg. Op die weg kom je door een poort. En Jezus zegt daarover dat die poort smal is. (zie Mattheus 7:13,14, Lukas 13:24).

Hij zegt:

Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen;
Namelijk nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn, en de deur zal gesloten hebben, en gij zult beginnen buiten te staan, en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open! en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik ken u niet, van waar gij zijt.
Alsdan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, en Gij hebt in onze straten geleerd.
En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik ken u niet, van waar gij zijt; wijkt van Mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid!

Dit is en zegt Jezus. Hij is God én God is Liefde, maar dit is toch niet zo'n leuke tekst...

Jezus waarschuwt hen die Hij lief heeft. En Hij heeft iedereen lief. Hij is gestorven voor ALLE mensen. En Hij wil dat alle mensen behouden worden.

1 Timotheus 4:10

Want hiertoe arbeiden wij ook, en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op den levenden God, Die een Behouder is aller mensen, maar allermeest der gelovigen.

1 Timotheus 2:4

Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.

De tekst over de enge poort is waarheid, maar het frappante is dat eigenlijk alle kerken en gemeenten denken dat het niet op hun van toepassing is, maar op die andere gemeente(n)...

En toch staat er heel duidelijk dat VELEN zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen.

In Mattheus 7:15 e.v. wordt er ook nog het volgende bij gezegd:

Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.
Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen?
Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen.
Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.

Laat deze teksten maar eens even op je inwerken.

...

Waarom zou Jezus dit zeggen?

Waarom?
Omdat er velen zijn die denken in te kunnen gaan. Er staat "Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken". Dat gaat over de maaltijd des Heren. Dit gaat over mensen die zeggen Jezus te kennen. Ze hebben avondmaal gevierd. Dit kon weleens over jouw gaan. Die kans is zelfs vrij groot, want de mensen die helemaal niks met God hebben, komen in bovenstaande teksten niet eens voor. Dit gaat over "christenen". En van die christenen zijn er velen die zoeken in te gaan, maar kunnen dat niet.

Waarom niet?

De deur is namelijk al dicht, want er komt een moment dat Jezus op staat en de deur dicht doet, en die deur is nu nog open.

In het laatste vers van de laatste tekst staat: "maar die daar DOET den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is". Want dan ben je namelijk door de deur gegaan en het gaat om DOEN.
Maar wat moeten we DOEN dan?

De wil van de Vader

Over wat de Vader wil, staan diverse teksten in de Bijbel. Die ga ik niet allemaal opsommen. Eén is er al genoemd: "Hij wil dat alle mensen behouden worden."

Een andere is:

Galaten 1:4

Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader;

Beide teksten wijzen naar Jezus.

  1. Hoe wordt je behouden: door geloof in Jezus.
  2. Hoe wordt je uit deze wereld getrokken: door geloof in Jezus

Samenvattend DOE je de wil van de Vader, DOOR te geloven in Jezus (DOOR is engels voor deur :) ).
Maar dat moet je dan ook echt DOEN. En dus niet alleen maar de theorie, maar ook de praktijk.

In veel van de wat traditionelere kerken is de theorie vaak Genade, maar de praktijk is de wet (10 geboden). Velen denken dan ook dat je de wil van de Vader doet, door je bezig te houden met de wet en dan je best te doen om niet te zondigen en zo goed mogelijk te leven, zoals Hij dat van ons vraagt. Men durft de wet niet los te laten en toch zegt men te geloven in Jezus. En is dat nou hét geloof in Jezus waardoor je behouden wordt? Is dat wáár geloof?

Wet

De wet eist. Altijd. En als je de wet overtreedt, dan heb je straf verdient. Voor wat, hoort wat. Dat is geen Genade.

Genade geeft, onvoorwaardelijk. Bij Genade krijg je wat je niet hebt verdient: Jezus, vergeving, redding, een nieuw leven, eeuwig leven.

Johannes 1:17

Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.

En waarschijnlijk denk je nu aan een tekst die over een jota en een tittel gaat? ...

Die staat in Mattheus 5:18. Lees die tekst maar eens, en dan vooral de verzen erna, en let dan vooral op vers 20! En lees ook even vers 22... dwaas, helse vuur... uh...

Romeinen 10:4

Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft.

Hoe wordt je rechtvaardig? Door geloof in Christus. Christus is je rechtvaardigheid, mits je gelooft.

En velen geloven in Christus. En toch, velen zullen niet kunnen ingaan.

Wil je weten of het allemaal echt- en waar geloof is? Dan heb je geloof wat het einde der wet is. En dat geloof is niet uit jezelf, maar de gave van God. Genade dus. Je krijgt het voor niets.

Efeze 2:8

Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;

Galaten 5:22,23

Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet.

Schaf je daarmee de wet af? Nee. Maar op jouw is ie niet meer van toepassing.

Romeinen 6:14

Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

Is dat de praktijk van je leven? Of ben je toch nog (onbewust) elke dag met de wet bezig?

Wees eens eerlijk tegen jezelf.

Heerst de zonde over je?

Ben je eigenlijk al wel gestorven?

Romeinen 7:6

Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter.

Best wel bizar dat de Bijbel laat zien dat de zonde over je heerst als je onder de wet bent. En velen zeggen dan dat ze niet onder de wet zijn en toch houden ze zich met de wet bezig en heerst de zonde in hun leven... is dat dan Bijbels?

Je zult dan misschien zeggen dat God ons die wet heeft gegeven, met Zijn vinger in steen gegrift. Ja, inderdaad! Maar de vraag is: waarom heeft Hij die wet gegeven?

Lees Galaten 3:19 en lees ook eens 2 Korinthe 3 en let vooral op de verzen 6 en 7.

Zonde(n)

Jezus heeft met Zijn bloed betaald voor onze zonden. Daarmee zijn we vergeven en zijn al onze zonden verdwenen (zover het oosten is van het westen).

Maar waarom moest Jezus dan nog sterven en opstaan?

Romeinen 6 is daar een prachtig antwoord op. Ik citeer de eerste zes verzen, maar het verdient aanbeveling om het hele hoofdstuk te lezen:

Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde?
Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven? Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?
Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.
Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;
Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.

Jezus stierf zodat wij met Hem kunnen sterven. Geestelijk sterven wel te verstaan. En ook met Hem opstaan (ook geestelijk). De oude mens sterft, de nieuwe mens staat op.

Dat sterven met Jezus en vooral het opstaan met Jezus heet ook wel de wedergeboorte. Je wordt dan uit God geboren. Je was uit Adam geboren. Die sterft en je wordt nogmaals geboren, maar nu uit God. De wedergeboorte is een werk van God, van God alleen, maar Hij zal niet treuzelen om je wedergeboren te doen worden. Dat begint met het accepteren van Jezus en een ommekeer naar de Vader; je komt tot jezelf, net als de verloren zoon, maar je moet nog wel terug lopen!
Accepteer je dat Jezus alles gedaan heeft wat nodig is ("het is volbracht") en dat jij niets hoeft te doen? Dat God niets van je verwacht?

Verwacht het van Jezus!

De Bijbel zegt dat wie uit God geboren is, dat die de zonde niet doet. Dat is je geest, die is uit God geboren. Dat ben jij, mits uit God geboren.

1 Johannes 3:4-9

Een iegelijk, die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid; want de zonde is de ongerechtigheid.
En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij onze zonden zou wegnemen; en geen zonde is in Hem.
Een iegelijk, die in Hem blijft, die zondigt niet; een iegelijk, die zondigt, die heeft Hem niet gezien, en heeft Hem niet gekend.
Kinderkens, dat u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit den duivel; want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

Kun jij dit bevestigen?

Er is nu zo'n nummer, kind van de duivel, daar is veel over te doen onder de christenen en terecht. Maar misschien is dat nummer ook gewoon waar. "Die de zonde doet, is uit den duivel"...

De zonde is de ongerechtigheid

Lukas 13:27

En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik ken u niet, van waar gij zijt; wijkt van Mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid!

Werkers der ongerechtigheid: zij die de zonden werken.

Maar die uit God geboren is doet de zonde niet.

Een ex-vrijgemaakte predikant schreef het volgende: "als je weet dat iets zonde is en je doet het toch, dan ben je niet wedergeboren"

Persoonlijk vind ik dat je je verder niet teveel bezig moet houden met deze zin, want voor je het weet wordt dát een wet voor je, maar ik geloof wel dat het waar is.

Tot slot, wie de zonde doet is uit de duivel. Wie zondigt is een zondaar, maar datgene wat je doet bepaald niet wat je bent maar... wat je bent, bepaald wat je doet. Hij die de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig! Als jij rechtvaardig bent, dan doe je de rechtvaardigheid. Ben je een zondaar, dan doe je zonde.

Zegen!


NB

Ben jij (nog steeds) een zondaar?

1 Petrus 4:18

En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen?

1 Timotheus 1:9

En hij dit weet, dat den rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar den onrechtvaardigen en den halsstarrigen, den goddelozen en den zondaren, den onheiligen en den ongoddelijken, den vadermoorders en den moedermoorders, den doodslagers,
Onderwerpen
Laatste bericht
Volgende bericht
Gesprek laden