JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

De vrouw en het kind

Openbaring 12: 1 en 2, 5 en 6

En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren; En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren.
En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.
En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.

Openbaring 1: 19

Schrijf, hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na dezen:

Als je bovenstaande leest, dan is de conclusie duidelijk, toch? De vrouw en het kind kan niet over Maria gaan die Jezus baart. Ten tijde dat deze openbaring gegeven werd was dat alles namelijk al geschiedt.

Maar wie is die vrouw dan wel? En wie is het kind? Kunnen we dat uit de Bijbel halen? Misschien...

Laten we beginnen.

De vrouw is zwanger.

Zwanger

Met wie is ze getrouwd dan? :)

Velen stellen dat de vrouw Israël is en dat Israël Jezus heeft voortgebracht. Dat laatste klopt. En dat eerste... het getrouwd zijn wordt wat lastig voor wat betreft Israël, want ze hebben Jezus nog niet aangenomen. En Jezus komt terug om Zijn bruid te halen. En dan trouwt Jezus met Zijn bruid, zij wordt zwanger en baart... tja... geen idee; Israël? 144.000? Christenen?

Of is Israël getrouwd met de Vader?

Openbaring 21: 9

En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts, ik zal u tonen de Bruid, de Vrouw des Lams.

Pas in Openbaring 21 zien we dat deze Bruid de vrouw des Lams is. Maar wanneer heeft de bruiloft dan plaats gevonden?

Eerst even terug.
2 Korinthe 11: 1

Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid, om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus.

Korinthe. Onderdeel van de gemeente van Christus. In die gemeente zit de Bruid. Let wel, niet iedereen in de gemeente behoort tot de Bruid. Denk maar aan de 7 gemeenten in Openbaring, daarvan worden er 2 goedgekeurd. De rest moet zich bekeren en als ze dat niet doen...

Nog niet overtuigt?

Lees ook de diverse gelijkenissen die Jezus vertelt. Dwaze en wijze maagden, de twee zonen (verloren zoon/zonen).

Dus, (een deel van) de gemeente is de Bruid van Christus en zal ten huwelijk genomen worden. Maar wanneer dan?

Openbaring 19: 7 - 9

Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.

Dat is onmiskenbaar; hier vindt de bruiloft plaats. Vervolgens staat er dat een ieder die geroepen is tot die bruiloft, zalig is. Geroepen. Dat woord komen we tegen in een bekende gelijkenis; zie Matteus 22: 1 - 14.

Matteus 22:14

Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Romeinen 9: 24

Welke Hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen.

Let op het woordje "ook". De heidenen zijn ook geroepen. Dus Joden en heidenen zijn beide geroepen. Wie zijn dan die uitverkorenen? Of zijn de uitverkorenen een deelverzameling van de geroepenen? Of, is de Bruid de uitverkorene? Zo wordt een Bruid toch meestal genoemd? "Wie is de uitverkorene?", wordt er dan gezegd.... dat laatste staat dan weer niet in de Bijbel... en de Bijbel is Waarheid. We lezen verder:

Matteus 20:16

Alzo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Efeze 1: 4

Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;

Wij zijn "in Hem" uitverkoren. En dat is iedereen die "in Hem" gelooft. Jood en Heiden (ook wel Griek genoemd).

Het gaat er dus om dat je "in Hem" bent (en uit Hem geboren).
Er is dus een bruiloft en er zijn gasten. Die gasten, zijn dat de geroepenen? De uitverkorene is de Bruid. Zijn het er daarom weinig? Of kunnen we tegelijk gast en Bruid zijn, maar zijn níet alle gasten ook Bruid? Net zoals we Bruid kunnen zijn én lichaam van Christus. Net zoals een man hoofd is van de vrouw en toch één vlees met haar is... best lastig, niet? Bid vooral dat dit jouw of mij geopenbaard mag worden door de Heilige Geest.

Nog even naar Openbaring. Hoofdstuk 14 en 17.

Openbaring 14:1

En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden.

Openbaring 17:14

Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.

En die met Hém zijn. Met het Lam. Is het nou 1 en dezelfde groep of zijn het 3 groepen: geroepenen, uitverkorenen en gelovigen?

De vrouw baart. Wie worden er (opnieuw) geboren? Is het kind een beeld voor alle wedergeboren Christenen? Is de wegrukking van de zoon synonym voor de opname? Klinkt logisch. Als je het combineert met dat de eersten de laatsten zijn en de laatsten de eersten, dan gaan de laatsten (de christenen van nu) het eerst.

Openbaring 2: 26, 27

En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de heidenen; En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb.

Die ijzeren roede zagen we ook al in vers 5 van Openbaring 21. En niet vergeten, Jezus in ons. Jezus werkt door ons heen... en over Hem wordt ook geschreven dat Hij hoedt met een ijzeren staf/roede.

Kortom, die zoon hoedt met een ijzeren staf. Het lijkt er sterk op dat dát alle ware Christenen zijn waar Jezus door Zijn Geest doorheen werkt. De Gemeente, de Bruid.

Maar wie baart die zoon dan? De kerk/gemeente? Israël? God?

Galaten 4:26

Maar Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder.

Baart Jeruzalem kinderen? Zijn wij daar uit voort gekomen?

Een hoop vragen.

Ik geloof dat de Zoon Jezus is én Zijn Gemeente dan wel Bruid. Hoofd en lichaam. Het hoofd wordt eerst geboren, daarna het lichaam. En dat klopt ook met Openbaring 1:9. Het is en het zal geschieden. Jezus is geboren en daarna zijn er velen (weder)geboren. Beide komen voort uit Israël.

Handelingen 13:23

Van het zaad dezes heeft God Israël, naar de belofte, verwekt den Zaligmaker Jezus;


Ga eens zelf op zoek. Blader door die Bijbel. Zoek eens op internet en toets alles aan het Woord, want het Woord is waarheid.Onderwerpen
Laatste bericht
Volgende bericht
Gesprek laden