JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Ben jij...

Geef eens antwoord op de volgende drie vragen:

  1. Ben jij rechtvaardig?
  2. Ben jij heilig?
  3. Ben jij volmaakt?

Wel even goed over nadenken!


En? Wat zijn je antwoorden?

Zijn al je antwoorden JA; Misschien dan nog een vraag erbij: komt dat er ook uit? Want dát wat je bent, doe je. Of waren het allemaal antwoorden met het verstand? Nee? Halleluja!

Is er minimaal één NEE dan vraag ik je om even verder te lezen.

Want, wat zegt het Woord?

1

Romeinen 3:21, 22

Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

Romeinen 4:5

Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.

Romeinen 9:30

Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen, die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid, die uit het geloof is.

Romeinen 10:10

Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.

2

Johannes 17:17

Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

Romeinen 11:16

En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig.

1 Korinthe 3:17

Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt.

3

Johannes 17:23

Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

Fillipensen 3:15

Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen; en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren.

Kolossensen 2:10

En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;

Was die NEE ingegeven op basis van het Woord of ervaring?

Zoals Watchman Nee zei:

Feit, Geloof en Ervaring lopen achter elkaar aan over een muurtje. Zolang Geloof op Feit blijft zien is er niets aan de hand. Maar, als Geloof achterom gaat kijken naar Ervaring, vallen ze beide (Feit en Geloof) van het muurtje.

ZEGEN!

Gesprek laden