JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Als je zo meteen sterft, ben je dan behouden?

Vroeger dacht ik dat ik behouden was. Ik dacht het. En ik dacht dat dát geloof was. Ik dacht het en kon het allemaal met het verstand beredeneren. Ik ben gedoopt, als kind, ik bekeerde me min-of-meer dagelijks en vroeg om vergeving van zonden. Met mij zat het wel goed, dacht ik...

... maar niets was minder waar. Als ik toen was overleden, was het niet goed geweest. Dan had God (nu mijn Vader) tegen mij gezegd: "Ik ken je niet". Ik prijs Hem en dank Hem dat Hij mij de Waarheid heeft geopenbaard. Nu ben ik wel behouden, 100% zeker, elke dag weet ik dat, en ik kan het niet meer verliezen. Onmogelijk.

Waarom? Nou, omdat ik op zoek ging naar Hem, écht op zoek. En ik was bereid alles achter me te laten. Let wel, bereid. Dat hoeft dus niet eerst. Er is maar één ding wat je echt MOET doen. Al het andere zou je KUNNEN doen, maar hoeft dus niet om behouden te worden, om eeuwig leven te ontvangen. Nu en tot in eeuwigheid.

Wáááát? Is het zo simpel?

Ja, absoluut. De eenvoud van het kruis van Christus.

Laten we daarom gauw eens lezen wat de Bijbel zegt.

Romeinen 3:28

Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.

Romeinen 4:5 en 5:1

Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.
Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;

Romeinen 9:30

Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen, die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid, die uit het geloof is.

Romeinen 10:4

Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft.

Hoe wordt je gerechtvaardigd? Door bekering? Door doop? Nee. Door het geloof.

Galaten 2:16

Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.

Efeze 2:8

Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;

En lees deze laatste 2 verzen maar eens heel goed en let vooral op de vetgedrukte woorden!

Kortom, hieruit valt af te leiden dat je gerechtvaardigd wordt door geloof in Christus Jezus en door Zijn geloof zijn wij gerechtvaardigd. En ons geloof komt niet uit ons, maar is een gave Gods. Punt. Een hele dikke vette punt. En alles wat daarna komt, komt dáárná, is van Hem en heeft geen invloed op je rechtvaardigheid.


Goed, zul je nu zeggen, ik geloof in Jezus en dus ben ik behouden en klaar. Maar daar zit wel een dingetje.

Want lees die bovenstaande 2 verzen maar nog eens een keer.

Klaar? Beide nogmaals goed gelezen?

Ok, dan gaan we verder.

"Niet uit werken der wet", staat er. Heb jij die wet al achter je gelaten? En dat is niet alleen maar die 10 geboden. Dat is elke wet die jij jezelf of door anderen laat opleggen. Zoals:

  • Nu je Jezus hebt leren kennen moet jij je wel laten dopen.
  • Ben je al gedoopt in de Geest en spreek je in tongen (want dat is het bewijs)?
  • Ga je zondags wel naar een samenkomst?
  • Ben je lid van een gemeente?
  • De 10 geboden zijn de richtlijn voor je leven.
  • Je moet Bijbels onderwijs volgen anders raak je het kwijt.

Allemaal wetticisme en niet noodzakelijk voor je behoud. Ben je bereid om dát achter je te laten? En alleen te geloven in Christus Jezus?
Let wel, Christus Jezus en niet Jezus Christus, daar zit een verschil, kijk dat maar eens na in je Bijbel en ontdek wat het verschil is. Of google het eens.

Dat is het geloof wat de Bijbel bedoelt en dus niet uit jezelf, maar een gave. Vrucht van de Geest.

Geef je daar maar eens aan over. Pak dat geloof aan! Dan ben je gerechtvaardigd en dat kan niet meer stuk. Dan zul je eeuwig leven. Alles wat daarna komt werkt Jezus door Zijn Geest in je uit. Elke gave, elk verlangen. Niet gedwongen. In volstrekte harmonie leven met Jezus.

Al het bovenstaande zou je min-of-meer kunnen samenvatten door te zeggen: "Ik dien mijn ontslag in bij God".

Ho, stop! Maar Jacobus zegt (2:24):

Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleenlijk uit het geloof?

Ja, dat zegt God inderdaad in Zijn Woord. Want, wil je namelijk weten of je daadwerkelijk in Christus Jezus gelooft dan volgen er werken. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden en Jacobus spreekt daar dus over en toont daar echt geloof en vals geloof mee aan.

Dat geloof had ik vroeger, dat was mijn geloof. Nu heb ik geloof ontvangen. En in dat geloof wandel ik en dan zijn er vanzelf werken.

Efeze 2:10

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

Dan wandel je in de werken. Mooi hè! Het is heerlijk om zo te mogen leven. Dat is echt HALLELUJA!

Nog meer bewijs van een echt geloof vindt je ook in de Vrucht van de Geest. Eén Vrucht, negen eigenschappen.

Galaten 5:22

Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

Jezus zei niet voor niets: "Het is volbracht".

Het is klaar. De deur naar de Vader staat wagenwijd open, je kunt zo naar binnen. Daarvoor hoef je niet eerst wat te doen. Ja, één ding MOET je doen: ontvangen. Ontvang het geloof. Geef jezelf over aan Jezus. Nodig Hem uit in je hart. En Hij zal je alles geven. Ook geloof.

HALLELUJA!

Onderwerpen
Laatste bericht
Volgende bericht
Gesprek laden