JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

23 september


Als ik dit schrijf dan is het 23 september. Deze dag is, conform Bijbel standaarden, bijna voorbij; met andere woorden, bij zonsondergang begint de volgende dag. Er is heel wat te vinden over 23 september 2017 op het 'grote' internet. Een bijzonder teken in het heelal; zie ook openbaring 12. Een bijzonder teken, en meer ook niet, denk ik...

...maar als Jezus ons op komt halen, dan ben ik er klaar voor. Zoals elke dag. De opname of terugkomst van Jezus is voor ons niet verbonden aan tijd, je moet er elke dag klaar voor zijn en dat ligt niet bij jouw, maar bij Jezus. Dan ben je er klaar voor. Laat maar komen!

Maar we mogen wel op de tekenen zien. Al die waarschuwingen en beschrijvingen van de laatste dagen staan niet voor niets in de Bijbel. Sowieso staat alles in de Bijbel er niet voor niets. Of ze ook vandaag op ons van toepassing zijn, dat is wat anders!

We zijn sowieso in de laatste dagen en om dat te weten, daar heb je het teken van vandaag niet voor nodig. Ik verwacht wel dat het teken verandering brengt, maar wat dat is, weet ik niet, en wanneer, weet ik ook niet. Wees ten alle tijde klaar voor Jezus, zijn terugkomst, de opname, lijden, verdrukking, vervolging. Wees voorbereid!

De Bijbel staat vol met waarschuwingen voor de laatste dagen en we zitten er middenin! De geest van de anti-christ gaat al lang over deze aarde. Of er ooit een echt persoon op deze aarde zal rondlopen als zijnde de anti-christ die onder andere een valse vrede brengt, weet ik niet.
Wat ik wel weet: het is de 1e van de 4 paarden uit openbaring. Veel mensen geloven - of zijn wijs gemaakt - dat deze figuur Jezus is. Als je dat gelooft... geloof niet een mens (mij ook niet ;) ), maar lees alles zelf na in de Bijbel. Jezus is de Waarheid. Vraag het aan Hem.

Openbaring 6:2

En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!

Die daarop zat, had een boog. Heeft Jezus een boog? En Jezus heeft al gewonnen!

Efeze 6:16

Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.

Deze tekst krijgt nu nog meer betekenis...

Die geest van de anti-christ gaat over de aarde en neemt bezit van de tempel van God. Dat zijn wij! Maar velen zien dat niet of willen dat (nog) niet zien. Velen hebben die geest ontvangen en zinken steeds verder weg in de misleiding. En dat is diep triest. Dat doet mij pijn. En ik snap niet, waarom zij daar in trappen en daarin blijven. Bij God is geen aanneming des persoons. Er is geen onderscheid bij Hem. Iedereen mag zich laten redden, maar iedereen kan ook misleidt worden. Het zal in ieder geval een keus van hen zijn en daarbij is misleiding geniepig. Daarom is het zaak om heel dicht bij Jezus te blijven. Zie op Hem!

Die geest van de anti-christ is dus ook iets van satan en onlangs heb ik iets geleerd over de "vloeken" in de Bijbel. Wij kunnen, ook in deze tijd, onder een vloek leven. Er zijn op dit moment 3 vloeken actief:

  1. satan is onder een vloek vanaf het begin
  2. een ieder die zich met satan bezig houdt en alles wat daarbij hoort, staat onder een vloek
  3. overtreedt je één van de geboden uit de wet (de 10 geboden plus de 613 geboden), dan ben je onder een vloek

Die tweede is dan van toepassing op een ieder die de geest van de anti-christ toe laat. Dan sta je onder een vloek, ja, dan ben je vervloekt. En dat is best heftig en dat heeft consequenties.
Denk maar eens aan de verovering van Ai (Lees Jozua 7). Die mislukte de eerste keer en dat was omdat er een vloek rustte op de HELE legerplaats. Die vloek (of ban) was er omdat er één persoon, Achan iets meegenomen had uit Jericho, waarvan de Heer had gezegd dat er een ban op lag en dat er niets meegenomen mocht worden. De consequenties zijn groot. Meer bidden helpt dan niet.

Jozua 7:10

Toen zeide de HEERE tot Jozua: Sta op; waarom ligt gij dus neder op uw aangezicht?

Datgene wat ervoor zorgt dat je onder een vloek komt moet eerst weggenomen worden, daarna kun je weer verder. Doe je dat niet, dan kom je geestelijk geen stap verder! Daarom is het zo belangrijk om dicht bij Jezus te blijven. Om Zijn Woord te lezen. Om met Hem te praten, Hem te bevragen. En dan mag je alles vragen: sta ik onder een vloek, ben ik wedergeboren, leef ik uit Genade of leef ik onder de wet, wat is de waarheid, ben ik gered???


Nog even over dat derde punt. Velen leven onbewust onder de wet, ook al zullen ze zeggen dat dát niet zo is. Maar ondertussen horen ze elke zondag de wet voorgelezen worden. Maar, nee, wij zijn niet onder de wet. We leven uit Genade, zegt men dan.

Ja, in theorie zal het Genade zijn, maar in praktijk is het de wet. Ze leven niet onder de wet, maar houden die uit dankbaarheid, zeggen sommigen. Of het is een leef regel...
Als je dit leest en je behoort tot deze categorie, bedenk dan, dat als je zo wilt leven, 1 overtreding (en daar zitten die 613 gebodjes dus ook bij) stelt je al onder een vloek.
Dat is niet best!
En dan kun je heel fijn om vergeving vragen, elke keer weer, maar de Bijbel is duidelijk: als jij écht christen bent, dan ben je gestorven voor de wet!

Paulus (en daarmee de Heer!) is niet voor niks zo boos op de Galaten en degene die zo'n Evangelie brengt!

Galaten 1:8 en 9

Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.

Galaten 3:10 en 13

Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.
Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.

Tot slot, ingaan in het beloofde land, is niet voor straks, maar voor nu! Dáár begint de geestelijke strijd. Daar zijn de reuzen en de steden om te veroveren.
Blijf niet ronddwalen in de woestijn, dat is ongeloof, Israël is ons daarvoor als voorbeeld gegeven. Judas waarschuwt niet voor niks in zijn brief.

Judas vers 5

Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heere, het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degenen, die niet geloofden, verdorven heeft.

Ga de Jordaan door het beloofde land in. 12 stenen werden er in de Jordaan gelegd, 12 andere stenen eruit gehaald. Dat is het beeld voor een nieuwe schepping, en niet een verbeterde schepping, maar een wedergeborene. Eenmaal in het beloofde land, kan het niet meer stuk. Dan ben je gered, voor altijd!

Accepteer Jezus!

Zegen!Onderwerpen
Laatste bericht
Volgende bericht
Gesprek laden